class_reschedule.png

2022年元旦放假公告

發佈時間 : 2021-11-23

營運總部

2021年12月31日星期五調整放假明日之星各中心放假一天

 

2022年1月1日星期六逢元旦國定假日明日之星各中心放假一天

 

 

    預祝             新年快樂         闔家平安

       

                                                             明日之星舞蹈教育團隊  總管理處